Eir Psykoterapi erbjuder hjälp vid ex:

- Ångest
- Depression
- Fobier
- PTSD/ Trauma
- Utmattning
- Stress
- Relationssvårigheter
- Anknytningsproblem
- Kriser
- Sorg
- När livet skaver på något sätt


OM SCHEMATERAPI


Utgångspunkten i schematerapi är att vi föds med grundläggande känslomässiga behov och att dessa behöver tillgodoses i nära relationer för sund utveckling och mognad. Det kan handla om behov av mellanmänsklig kontakt gällande trygghet, empati, bekräftelse, känslomässig vägledning, utmaningar, frihet, autonomi mm. När behoven tillgodoses på ett bra sätt (tillräckligt bra) under uppväxten utvecklar vi inre styrkor och färdigheter såsom tillit, trygghet, självkänsla. Dessa kallas även inom KBT för grundantaganden, där vi utifrån hur vi själva blivit bemötta bildar oss en uppfattning om vem vi är, ( jag är värdefull/ jag är värdelös) hur andra är ( hjälpsamma/ opålitliga) och om omvärlden ( trygg/ farlig plats). Om behoven inte tillgodoses, utvecklar vi istället känslomässiga sår.


" Det finns mer hunger efter kärlek och uppskattning i världen, än efter bröd" - Moder Teresa


Dessa så kallade sår/ scheman kan vara känslor av värdelöshet, övergivenhet, skam och utanförskap. Inom schematerapin arbetar vi utifrån 18 olika maladaptiva ( = dåligt anpassade) scheman. Scheman kan vara djupt förankrade hos individen och kan ses som en integrerad del av en själv. Med hjälp av bla skattningsformulär lär patienten känna sina egna scheman och får en förståelse hur de påverkar livet.
För att skydda oss mot smärtan i såren använder vi oss intuitivt av skyddsstrategier/ försvars mekanismer som undandragande, attack och anpassning. Skydden lindrar på kort sikt, men riskerar att ställa till det och medföra lidande/psykisk ohälsa på lång sikt eftersom de vidmakthåller såren. 

Schematerapi är under KBT paraplyet och har även influenser från inlärningsteorier, anknytningsteori och gestalt terapi. Den är också transdiagnostisk i sin ansats. Det betyder att vi utgår inte ifrån psykiatriska diagnoser utan ser istället på psykiska lidanden och problem som direkta eller indirekta konsekvenser när grundläggande känslomässiga behov inte tillgodoses i patientens liv.

Schematerapi arbetar även utifrån schemamodes, dvs att vi människor kan skifta i sinnesstämning, vårt sätt att tänka, känna och uttrycka oss beroende på villket sammanhang vi befinner oss i. Schemamodes är olika sidor av vår personlighet och kan hos vissa individer både blandas och skifta snabbt. Det är ett mycket pedagogiskt begrepp att arbeta utifrån för att förstå vad som pågår inom oss. Modes kan också beskrivas som olika sidor av vår personlighet. Ibland kan tex min sunda vuxensida vara framme och på ett bra sätt ta hand om en svår situation. Att tillåta min inre kritiker komma fram alltför ofta kan vara mycket destruktivt för självkänslan. Att få komma i kontakt med min sårbara sida och tillåta känslor att komma fram kan också vara något som många människor behöver träna på. Tyvärr lever alltför många människor avstängda i sina skydd i dag.
Inom schema terapi lägger vi stor vikt vid att skapa en bra relation mellan patienten och terapeuten. Många övningar som tex visualiseringar bygger på att patienten litar på sin teraput.

Målet med schematerapi är att göra patienten medveten om självnedbrytande livsmönster sk livklister för att patienten ska kunna förändra sina livsarenor ( ex arbete, fritid, relationer, egen tid) samt relationen till både andra och sig själv. Vi kan inte ta bort allt som gör ont i livet men vi kan lära oss att förstå, hantera och acceptera saker bättre. Vi kan också både träna upp och lära oss att byta ut dåliga coping metoder mot mer sunda. Detta ska i förlängningen leda till mindre lidanden, en mer rofylld tillvaro och en bättre livskvalitet.

Boka individuella samtal 50 min 1200:-
mail: slatterne@slatternegard.se
Vid avbokning tidigare än 24 timmar innan ditt bokade tillfälle debiteras 50% dvs vid enskild terapi 600:- och vid parterapi 900:-
Vid avbokning inom 24 timmar debiteras full avgift.
All ev avbokning sker via mail slatterne@slatternegard.se alt sms tel 070-2077375 Maria Berg